Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Predávajúci : Kedzo, s. r. o., Galvaniho 4, 821 04 Bratislava (ďalej aj len “predávajúci”). ičo: 47442140
Tieto obchodné podmienky upravujú rozsah práv a povinností, ktoré Vám vznikajú pri používaní internetového obchodu www.najbike.sk a využívaní jeho služieb.
Objednaním akéhokoľvek tovaru z ponuky kupujúci vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil a súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 

II. Objednávka

1) Kupujúci objednáva tovar jedným z nasledovných spôsobov:
vyplnením formulára v časti objednávka, zadaním všetkých údajov, ktoré sú označené ako povinné.
Kupujúcemu je následne doručené potvrdenie o prijatí objednávky do systému.
Vyplnením polí povinných údajov v objednávke kupujúci dáva súhlas na zaregistrovanie v internetovom obchode prevádzkovanom Obchodníkom.
2) Kúpna zmluva je uzatvorená na základe Záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim, ktoré je doručené kupujúcemu na emailovú adresu uvedenú v objednávke zvyčajne do 10 pracovných dní od vygenerovania potvrdenia o prijatí objednávky do systému.
3) Vo formulári objednávka si kupujúci súčasne zvolí spôsob platby a spôsob dopravy na základe možností ponúkaných predávajúcim. Kúpnu cenu tovaru môže kupujúci zaplatiť nasledovným spôsobom:
- na dobierku
 

III.  Storno objednávky

Storno objednávky kupujúcim
1) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku pred jej záväzným potvrdením kedykoľvek aj bez udania dôvodu.
2) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení v prípade, ak predávajúci nesplnil svoju povinnosť dodať tovar v dojednanej lehote. Predávajúci si v tomto prípade neúčtuje storno poplatok.
3) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení aj bez uvedenia dôvodu, až do okamihu, kým tovar nebol zaslaný na adresu kupujúceho. Predávajúci si v tomto prípade môže účtovať storno poplatok, maximálne však vo výške 10% z kúpnej ceny, t.j. sumy objednávky bez nákladov na poštovné a balné. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní od stornovania objednávky, po odrátaní storno poplatku.
4) Stornovanie objednávky vykoná kupujúci prostredníctvom emailu shop@mdslovakia.sk na adresu predávajúceho, pričom v emaily uvedie údaje potrebné na identifikáciu kupujúceho a jeho objednávky, ktorá je predmetom stornovania.

IV. Storno objednávky

Stornovanie objednávky predávajúcim
Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
a) objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedený email)
b) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní od stornovania objednávky
c) kupujúcim uvedené údaje sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé
d) kupujúci je na základe histórie jeho nákupov pre predávajúceho nedôveryhodným
 

V. Vrátenie tovaru

Tovar možno bez udania dôvodu vrátiť do 7 dní odo dňa prevzatia, pričom je nevyhnutné, aby v uvedenej lehote bol predávajúci informovaný e-mailom o odstúpení od zmluvy. Nepoužitý tovar môžete poslať ako poistený balík (zásielky na dobierku neakceptujeme). Vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, neotvorený a nesmie byť poškodený. K tovaru je potrebné priložiť kópiu faktúry a písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy (musí obsahovať číslo faktúry, dátum nákupu, dátum prevzatia tovaru a číslo účtu na vrátenie sumy zaplatenej za tovar). Suma za vrátený tovar bude odoslaná kupujúcemu na účet do 7 pracovných dní od vrátenia tovaru. Náklady kupujúceho na vrátenie tovaru sa nevracajú.
 

VI. Reklamácie a záruka

Na dodaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru a je podmienená splnením všetkých záručných podmienok. Ako záručný list slúži faktúra, ktorá bude súčasťou zásielky. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie vecí (alebo ich častí) spôsobené používaním.
Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný skontrolovať kompletnosť balenia. Mechanické poškodenie, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné reklamovať okamžite. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis problému. Tovar treba poslať ako poistený balík. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať výrobcovi.
Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhrádza kupujúci.
V prípade uznania reklamácie má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
- bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
- primeraným znížením kúpnej ceny
- náhradným dodaním tovaru
- odstúpením od zmluvy.
Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, neoprávneným zásahom do výrobku alebo nesplnením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

VII. Ochrana osobných údajov

Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.